EP33-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P36,A301
C006
EP33,EP34
ED P36,A301
C006
EP33,EP34
ED P36,A301
C006
EP33,EP34
ED P36,A301
C006
EP33,EP34
 


ED P35,B121
C047
EP33
ED P35,B121
C047
EP33
ED P35,B121
C047
EP33
 


 


อังคาร ED P31,2201
C047
EP33
ED P31,2201
C047
EP33
ED P32,2201
C029
EP33
ED P32,2201
C029
EP33
 


ED P37,B111
C066
EP33
ED P37,B111
C066
EP33
ED P37,B111
C066
EP33
 


 


พุธ ED 000,9912
C041
EP33
ED P34,9911
C067
EP33
ED P34,9911
C067
EP33
ED P34,9911
C067
EP33
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P33,A301
C014
EP33
ED P33,A301
C014
EP33
ED P33,A301
C014
EP33
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P36 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED P35 พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
ED P31 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P32 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P37 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว
ED 000 HomeRoom
ED P34 พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
ED P30 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED P33 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
C041 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B111 โรงยิมยูโด
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304