EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P46,8816
C102
EP41
ED P46,8816
C102
EP41
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,8816
C127
EP41
ED P43,8816
C111
EP41
ED P43,8816
C111
EP41
ED P43,8816
C111
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P45,B128
C058
EP41
ED P45,B128
C058
EP41
ED P45,B128
C058
EP41
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P44,B105
C030
EP41
ED P44,B105
C030
EP41
ED P44,B105
C030
EP41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED P41 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED 000 HomeRoom
ED P43 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
ED P45 พล032128 : ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย
ED P44 พล043065 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
C127 อ. สมชาย บุญลอย
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
C058 อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
B128 ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401