EP52-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404 จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED P46,8816
C102
EP52
ED P46,8816
C102
EP52
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P43,8812
C111
EP52
ED P43,8812
C111
EP52
ED P43,8812
C111
EP52
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,9917
C021
EP52
ED P44,B105
C030
EP52
ED P44,B105
C030
EP52
ED P44,B105
C030
EP52
 


ED P45,B128
C058
EP52
ED P45,B128
C058
EP52
ED P45,B128
C058
EP52
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P41,C402
C075
EP52
ED P41,C402
C075
EP52
ED P41,C402
C075
EP52
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED P43 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
ED 000 HomeRoom
ED P44 พล043065 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P45 พล032128 : ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย
ED P41 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
====== อาจารย์ ======
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C058 อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B105 สนามตะกร้อ
B128 ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
====== นักศึกษา ======
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404