PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E31,2204
C159
PH31
ED E31,2204
C159
PH31
ED E31,2204
C159
PH31
ED E31,2204
C159
PH31
 


ED E36,2202
C158
PH31
ED E36,2202
C158
PH31
ED E36,2202
C158
PH31
 


 


อังคาร ED E30,2202
C112,C158
PH31
ED E30,2202
C112,C158
PH31
ED E30,2202
C112,C158
PH31
ED E30,2202
C112,C158
PH31
 


ED E34,B115
C014
PH31
ED E34,B115
C014
PH31
ED E34,B115
C014
PH31
 


 


พุธ ED 000,2202
C160
PH31
ED E37,2202
C105
PH31
ED E37,2202
C105
PH31
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E35,2204
C160
PH31
ED E35,2204
C160
PH31
ED E35,2204
C160
PH31
 


 


ED E38,B121
C114
PH31
ED E38,B121
C114
PH31
ED E38,B121
C114
PH31
 


 


ศุกร์ ED E33,2202
C029
PH31
ED E33,2202
C029
PH31
ED E32,2202
C047
PH31
ED E32,2202
C047
PH31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED E36 สข012008 : การปฐมพยาบาล
ED E30 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED E34 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED 000 HomeRoom
ED E37 สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
ED E35 พล051019 : ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED E38 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED E33 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED E32 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
====== อาจารย์ ======
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C160 อ. กฐิน พุทธพิมเสน
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C114 อ. เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301