PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E42,C402
C075
PH41
ED E42,C402
C075
PH41
ED E42,C402
C075
PH41
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E41,A201
C102
PH41
ED E41,A201
C102
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,2205
C116
PH41
ED E47,2201
C158
PH41
ED E47,2201
C158
PH41
 


 


ED E44,2201
C118
PH41
ED E44,2201
C118
PH41
 


 


 


พฤหัสบดี ED E46,A201
C116
PH41
ED E46,A201
C116
PH41
ED E46,A201
C116
PH41
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E42 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED E41 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED E45 สข013011 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED 000 HomeRoom
ED E47 สข014024 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา
ED E44 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
ED E46 สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
====== อาจารย์ ======
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C116 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
2205 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401