SH12-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H14,5512
C163
SH12
SE H14,5512
C163
SH12
SE H14,5512
C163
SH12
SE H14,5512
C163
SH12
 


SE H12,8813
C131
SH12
SE H12,8813
C131
SH12
SE H12,8813
C131
SH12
 


 


อังคาร SE H11,7717
C032
SH12
SE H11,7717
C032
SH12
SE H11,7717
C032
SH12
SE H11,7717
C032
SH12
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5512
C141
SH12
SE H17,5512
C141
SH12
SE H17,5512
C141
SH12
SE H17,5512
C141
SH12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H15,6617
C061
SH12
SE H15,6617
C061
SH12
SE H16,5512
C108
SH12
SE H16,5512
C108
SH12
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H13,6612
C069
SH12
SE H13,6612
C069
SH12
SE H13,6612
C069
SH12
SE H13,6612
C069
SH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H14 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
SE H12 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
SE H11 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE 000 HomeRoom
SE H17 วท073162 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
SE H15 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE H16 กศ052012 : จิตวิทยาพัฒนาการ
SE H13 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C131 อ. ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C032 ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C108 อ. วรากร คำปลิว
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102