SH21-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H23,5514
C069
SH21
SE H23,5514
C069
SH21
SE H23,5514
C069
SH21
 


 


SE H22,5514
C053
SH21
SE H22,5514
C053
SH21
SE H22,5514
C053
SH21
 


 


อังคาร SE H21,8814
C051
SH21
SE H21,8814
C051
SH21
SE H21,8814
C051
SH21
 


 


SE H27,5514
C061
SH21
SE H27,5514
C061
SH21
 


 


 


พุธ SE 000,5514
C031
SH21
SE H28,5514
C062
SH21
SE H28,5514
C062
SH21
SE H28,5514
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H26,5514
C153
SH21
SE H26,5514
C153
SH21
SE H25,5514
C086
SH21
SE H25,5514
C086
SH21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H24,5514
C163
SH21
SE H24,5514
C163
SH21
SE H24,5514
C163
SH21
SE H24,5514
C163
SH21
 


 


 


 


 


 



====== รายวิชา =====
SE H23 ศท092006 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
SE H22 ศท031010 : จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
SE H21 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE H27 วท073123 : การประเมินโครงการสุขภาพ
SE 000 HomeRoom
SE H28 วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น
SE H26 วท072114 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 2
SE H25 วท072101 : การควบคุมและป้องกันโรค
SE H24 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
C051 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202