SS11-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S12,6611
C136
SS11,SS12
SE S12,6611
C136
SS11,SS12
SE S12,6611
C136
SS11,SS12
SE S12,6611
C136
SS11,SS12
 


SE S11,6612
C143
SS11
SE S11,6612
C143
SS11
SE S11,6612
C143
SS11
 


 


อังคาร SE S13,6611
C137
SS11,SS12
SE S13,6611
C137
SS11,SS12
SE S13,6611
C137
SS11,SS12
SE S13,6611
C137
SS11,SS12
 


SE S14,5512
C069
SS11
SE S14,5512
C069
SS11
SE S14,5512
C069
SS11
SE S14,5512
C069
SS11
 


พุธ SE 000,6611
C136
SS11
SE S15,6611
C163
SS11
SE S15,6611
C163
SS11
SE S15,6611
C163
SS11
SE S15,6611
C163
SS11
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


SE S17,B117
C061
SS11
SE S17,B117
C061
SS11
 


SE S18,6612
C112
SS11
SE S18,6612
C112
SS11
SE S18,6612
C112
SS11
 


 


ศุกร์  


 


SE S16,6617
C022,C143
SS11
SE S16,6617
C022,C143
SS11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S12 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S11 สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S13 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE S14 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
SE 000 HomeRoom
SE S15 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
SE S17 วท081101 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S18 พล031319 : กรีฑา
SE S16 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
====== อาจารย์ ======
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6612 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102