SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S21,6612
C164
SS22
SE S21,6612
C164
SS22
SE S21,6612
C164
SS22
 


 


SE S22,6611
C163
SS21,SS22
SE S22,6611
C163
SS21,SS22
 


 


 


อังคาร SE S23,6617
C022
SS22
SE S23,6617
C022
SS22
SE S23,6617
C022
SS22
 


 


SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
 


พุธ SE 000,6614
C119
SS22
SE S27,6614
C034,C153
SS22
SE S27,6614
C034,C153
SS22
SE S27,6614
C034,C153
SS22
 


SE S26,5514
C037,C141
SS22
SE S26,5514
C037,C141
SS22
SE S26,5514
C037,C141
SS22
 


 


พฤหัสบดี SE S28,6611
C136
SS21,SS22
SE S28,6611
C136
SS21,SS22
 


 


 


SE S29,6615
C034
SS22
SE S29,6615
C034
SS22
SE S29,6615
C034
SS22
 


 


ศุกร์ SE S24,5513
C143
SS22
SE S24,5513
C143
SS22
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S21 ศท061007:วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE S22 ศท092008 : มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
SE S23 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE S25 วท082039 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE 000 HomeRoom
SE S27 วท083136 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SE S26 วท083006 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SE S28 วท102002 : สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S29 วท081214 : เทนนิส
SE S24 วท081032 : จิตวิทยาการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C164 อ. จริญญา ธรรมจี๋
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C037 ผศ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
6614 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201