SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S33,B117
C061
SS32
SE S33,B117
C061
SS32
SE S33,B117
C061
SS32
 


 


SE S34,6614
C005,C119
SS32
SE S34,6614
C005,C119
SS32
SE S34,6614
C005,C119
SS32
SE S34,6614
C005,C119
SS32
 


อังคาร SE S32,6614
C136
SS31,SS32
SE S32,6614
C136
SS31,SS32
SE S32,6614
C136
SS31,SS32
SE S32,6614
C136
SS31,SS32
 


SE S37,B118
C118
SS32
SE S37,B118
C118
SS32
SE S37,B118
C118
SS32
 


 


พุธ SE 000,B117
C034
SS31,SS32
SE S35,5513
C005,C142
SS32
SE S35,5513
C005,C142
SS32
SE S35,5513
C005,C142
SS32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S36,6616
C142
SS32
SE S36,6616
C142
SS32
SE S36,6616
C142
SS32
 


 


ศุกร์ SE S31,6611
C137
SS31,SS32
SE S31,6611
C137
SS31,SS32
SE S31,6611
C137
SS31,SS32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S33 วท082013 : การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
SE S34 วท083132 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE S32 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
SE S37 วท081256 : ว่ายน้ำ
SE 000 HomeRoom
SE S35 วท084134 : การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
SE S36 วท081216 : เทเบิลเทนนิส
SE S31 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C142 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6614 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
5513 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301