...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: การรับรองวุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ หลักสูตรฯ48
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มที่1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนตลอดหลักสูตร (กรณีรายวิชาไม่อยู่ในแผนการเรียน)
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มที่2 ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา 20-11-2562 (กรณีที่ต้องการเปลี่ยนรายวิชาในแต่ละภาคเรียน)
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มที่3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอน Update20-11-2562(กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้สอน)
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มที่ 4 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยสอน 20-11-2562 (เชิญผู้สอนต่างคณะมาช่วยสอน)
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชารายภาค update 20-11-2562
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนตลอดหลักสูตร update 20-11-2562
หัวข้อข่าว:: ภาระงานสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1-62 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 (ปรับแก้ไข)
หัวข้อข่าว:: ตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2562
หัวข้อข่าว:: รายงานการประชุมวัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
หัวข้อข่าว:: ตัวอย่าง มคอ.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 14-09-2017 update
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3 (แบบใหม่) Update
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์ม มคอ.5 สำหรับทุกคณะ
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์ม มคอ.3 สำหรับทุกคณะ
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 57
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์กีฬา 2558
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 58
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการกีฬา 58
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา นันทนาการและการท่องเที่ยว 58
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา 58
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 58
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์กีฬา 2559
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา วิทย์ศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 59
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการกีฬา 59
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา นันทนาการและการท่องเที่ยว 59
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา 59
หัวข้อข่าว:: แผนตลอดหลักสูตร สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา 59
หัวข้อข่าว:: ข้อปฏิบัติการจัดการศึกษา ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
หัวข้อข่าว:: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่