ระบบสืบค้น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
User Name :::
Password :::::

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา :::
.
 
ผลของการฝึกความคล่องตัวของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเทเบิลเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง กัลยา พิพัฒน์ไพศาลกูล
รูปแบบการออกก าลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เขตภาคเหนือ นายเจนณรงค์ เนื่องหล้า
จจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและกีฬา ในยุคศตวรรษที่ 21 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ เด่น ครองคัมภีร
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นายธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
แบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลส าหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี นายธัชนนท์ จินดาปุก
ผลการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นย าของนักกีฬายิงธนู จังหวัดล าปาง นางสาวนฤมล จันทร์สุข
การเปรียบเทียบการร่ายร าไหว้ครูมวยไทยกับการอบอุ่นร่างกาย แบบมวยสากลต่อความอ่อนตัวและการทรงตัว สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
การรับรู้ความส าเร็จในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่เข้าร่วม แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 นายรังสิมันต์ โพธิ์มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยาน เพื่อออกกำลังกายของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ นายอาทิตย์ บุญเซ่ง