คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
นายธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
ปก
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก