การเปรียบเทียบการร่ายร าไหว้ครูมวยไทยกับการอบอุ่นร่างกาย แบบมวยสากลต่อความอ่อนตัวและการทรงตัว
สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
ปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก