คณะศึกษาศาสตร์

มคอ.3-พื้นฐานการศึกษา
เปรียบเทียบ-สาชาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
มคอ.3-วิธีสอนสุขศึกษา
เปรียบเทียบ-สาชาวิชาสุขศึกษา
มคอ.3-การกตัดสินกีฬาฟุตบอล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446