การเงินและบัญชี

ฟอร์มชำระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย(แบ่งจ่าย) สำหรับธนาคาร ชั้นปี 4-5
ฟอร์มชำระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย(แบ่งจ่าย)สำหรับธนาคาร ชั้นปี 1-3
ขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ
ขออนุมัติโครงการวิจัย
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ขออนุมัติโครงการ
ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขออนุมัติยิมเงินโครงการ
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446