การเงินและบัญชี

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ขออนุมัติโครงการวิจัย
ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขออนุมัติโครงการ
ขออนุมัติยิมเงินโครงการ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446