ระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

256256211 ผลการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาและแขน ที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายนักกีฬาว่ายน้ำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
256210.pdf
2562562 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จังหวัดเชียงราย
25626.pdf
25625.pdf
25624.pdf
25623.pdf
2562 การใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลใน
2561 ผลการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือด้วยเครื่อง EYE-HAND COORDINATION TRAINER กับลูกบอล Reaction ที่มีผลต่อเวลาปฏิกิ2562 การใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลใน
2561 ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 ครั้งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่
25615.pdf
25614.pdf
2561 3.pdf
2561 2.pdf
2561 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานลักษณะส่วนบุคคลและความต้องการด้านความช่วยเหลือของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
2560 องค์ความรู้ของนักกีฬาที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้และแรงจูงใจต่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
2560 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษากับการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บทางการกีฬา โดยใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเป็นการแพ2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทย ชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก
2560 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาการจัดการกีฬาตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
25602560 คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
2560 4.pdf
2560 3.pdf
2560.pdf
2560 2.pdf
bc-news.jpg
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446