ระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

25622562 สภาพการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) “เจียงฮายเกมส์” ของสำนักงานการกีฬาแห่งป2562 รูปแบบกิจกรรมเสริมคุณลักษณะบัณฑิตวิชาชีพของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
2562 การศึกษาอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสมของลูปประคบแบบพกพา
2562 การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา
2562 การศึกษาพฤติกรรมการใช้หน้าจอของนักศึกษา
2562 การนำทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโดยใช้โปรแกรมการกำกับตนเองในโรงเรียนร่ำเปิ2562 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อพนักงานนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่
2561 ผลการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือด้วยเครื่อง EYE-HAND COORDINATION TRAINER กับลูกบอล Reaction ที่มีผลต่อเวลาปฏิกิ2562 การใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลใน
2561 ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 ครั้งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่
2561 จิตสำนึกของนักศึกษาที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2561 คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึหกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
2561 คุณภาพการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการของสนามมวยในจังหวัดเชียงใหม่
22561 ความเป็นไทยของนักศึกษากลุ่มชาติพันธฺุ์ผ่านสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
2560 องค์ความรู้ของนักกีฬาที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้และแรงจูงใจต่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
2560 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษากับการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บทางการกีฬา โดยใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน
2560 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาการจัดการกีฬาตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2560 คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
2560 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ
2560 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ
2560 การใช้เวลาว่างและการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
2560 การปรับตัวในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาชาติพันธุ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446