...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: 25622562 สภาพการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) “เจียงฮายเกมส์” ของสำนักงานการกีฬาแห่งป2562 รูปแบบกิจกรรมเสริมคุณลักษณะบัณฑิตวิชาชีพของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
หัวข้อข่าว:: 2562 การศึกษาอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสมของลูปประคบแบบพกพา
หัวข้อข่าว:: 2562 การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา
หัวข้อข่าว:: 2562 การศึกษาพฤติกรรมการใช้หน้าจอของนักศึกษา
หัวข้อข่าว:: 2562 การนำทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโดยใช้โปรแกรมการกำกับตนเองในโรงเรียนร่ำเปิ2562 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อพนักงานนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 2561 ผลการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือด้วยเครื่อง EYE-HAND COORDINATION TRAINER กับลูกบอล Reaction ที่มีผลต่อเวลาปฏิกิ2562 การใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลใน
หัวข้อข่าว:: 2561 ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 ครั้งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 2561 จิตสำนึกของนักศึกษาที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หัวข้อข่าว:: 2561 คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึหกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
หัวข้อข่าว:: 2561 คุณภาพการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการของสนามมวยในจังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 22561 ความเป็นไทยของนักศึกษากลุ่มชาติพันธฺุ์ผ่านสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 2560 องค์ความรู้ของนักกีฬาที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาของนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้และแรงจูงใจต่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 2560 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษากับการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บทางการกีฬา โดยใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน
หัวข้อข่าว:: 2560 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาการจัดการกีฬาตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หัวข้อข่าว:: 2560 คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 2560 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ
หัวข้อข่าว:: 2560 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ
หัวข้อข่าว:: 2560 การใช้เวลาว่างและการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: 2560 การปรับตัวในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาชาติพันธุ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวข้อข่าว:: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่