ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนปีการศึกษา 2563
สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
ผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ภาคปลาย 62
แบบฟอร์มมอบอำนาจและตัวอย่างเขียนแบบฟอร์ม
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคปลาย 2562
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446