ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษา 2562
รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่1-62
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1(ทุกคณะ)
กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่1-62(เริ่มลงทะเบียนในระบบ วันที่18-26 ก.ค.62
รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่1-62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเปิดเพิ่ม(ทบ.5)ภาคเรียนที่1-62
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่5(คณะศึกษาศาสตร์)
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่4(ทุกคณะ)
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่3(ทุกคณะ)
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่2(ทุกคณะ)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
แบบฟอร์มการพบนักศึกษา(สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในความปกครองทุกวันพุธ)
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446