รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560
รายงานการประชุมครั้งที่6/2560
รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 5/2560
รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 4/2560
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
a
a