ธุรการสำนักงานรองอธิการบดี

รายชื่อบุคลากร 2
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือขอใช้ห้องประชุม
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ใบออกนอกเขตจังหวัด
ใบลาพักผ่อน
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446