ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี 2560
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
a
a