ยุทธศาสตร์สถาบันฯ 2556-2560 ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี 2560
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
a
a