พัสดุและยานพาหนะ

ตัวอย่าง ใบสำคัญรับเงินค่าจ้างเหมาฯ
ตัวอย่าง ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ค่าจ้างเหมาฯ
ตัวอย่าง ใบตรวจรับพัสดุและรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.docตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศสอบราคา (ร่าง TOR) จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ไฟฟ้า ประปา ถนน
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปรประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน งบประมาณ 10,000,000.-บาท
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446