งานประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ IQA-TNSU ระดับวิทยาเขต 62-66 (ฉบับทบทวน สำหรับปีการศึกษา 2564) (09-06-65)
คู่มือ IQA-TNSU ระดับคณะ 62-66 (ฉบับทบทวน สำหรับปีการศึกษา 2564) (09-06-65)
แบบฟอร์ม SAR-คณะ 64 (แก้ไข 01-06-65) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
แบบฟอร์ม SAR-คณะ 64 (แก้ไข 30-05-65) ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 และ 2.2
แบบฟอร์ม SAR-คณะ 64
ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันฯ ปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์ม SAR-วิทยาเขต 64
คู่มือ IQA-TNSU ระดับวิทยาเขต 62-66 (ฉบับทบทวน สำหรับปีการศึกษา 2564)
คู่มือ IQA-TNSU ระดับคณะ 62-66 (ฉบับทบทวน สำหรับปีการศึกษา 2564)
ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาถายใน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันฯ ปีการศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ
คู่มือ IQA-TNSU วิทยาเขต 62-66
คู่มือ IQA-TNSU ระดับคณะ 62-66
แบบฟอร์ม SAR-วิทยาเขต 63
แบบฟอร์ม SAR คณะ 63
แบบฟอร์ม SAR หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 63
แบบฟอร์ม SAR หลักสูตร ป.ตรี 63
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446