งานประกันคุณภาพการศึกษา

SAR หลักสูตร ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ป.ตรี ฉบับปรับปรุง
แบบฟอร์ม SAR คณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ปรับปรุง 3 ม.ค. 60
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กรรมการ)
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 58
ประกาศศธ.แนวทางในการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน/วิทยาเขต)
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา
กำหนดการเข้าติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 สพล.ชม.
คู่มือสำนักงานรองอธิการบดี
ประชุมสามัญครั้งที่ 3/2559 (ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา)
คู่มือดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานที่ 1
คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 6
คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5
คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 4
คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 3
คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2
คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1
คู่มือระดับคณะ ตัวบ่งชี้ืั้ที่ 5.2
คู่มือระดับคณะ ตัวบ่งชี้ืั้ที่ 2.3
คู่มือระดับคณะ ตัวบ่งชี้ืั้ที่ 1.4
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
SAR 57 ปริญญาโท
SAR 57 ศึกษาศาสตร์(พลและสุขศึกษา)
SAR 57 ศึกษาศาสตร์(พลศึกษา)
SAR 57 ศิลปศาสตร์นันทนาการ
SAR 57 ศิลปศาสตร์การจัดการกีฬา
SAR 57 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
SAR 57 วิทยาศาสตร์การกีฬา
SAR 57 ระดับคณะและวิทยาเขต ผ่านสภาวันที่ 27 พ.ย. 58
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446