ทะเบียนและวัดผล

สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
แบบฟอร์มขอหลักฐานเพื่อแข่งกีฬา(ผู้ฝึกสอนมาขอ)
รายชื่อนักศึกษารหัส61
รายชื่อนักศึกษารหัส62
รายชื่อนักศึกษารหัส63
รายชื่อนักศึกษารหัส64
รายชื่อนักศึกษารหัส65
ลิงค์Google formส่งหลักฐานการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1-65
ประกาศการขอแบ่งจ่ายค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่1-65
ขั้นตอนการแบ่งจ่ายค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่1-65(ปริญญาตรี)
รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่1-65
ประกาศรายฃื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคปลาย 2564
ปฏิทินการจัดการศึกษาประจำปี 2565
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2-64
ลิงค์แบบฟอร์มออนไลน์ส่งหลักฐานการลงทะเบียนและหลักฐานการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2-64
ประกาศรายฃื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคต้น 2564
ปฏิทินการจัดการศึกษาประจำปี 2564
แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ
ใบแจ้งการชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ใหม่)
ประกาศการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา2563
ประกาศรายฃื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคปลาย 2563
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
แบบฟอร์มขอเปลึ่ยนแปลงผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446