ปฏิทินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1-2561(ชั้นปีที่ 1-5)
รายวิชาทบ5 ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่ 1-2561(นักศึกษาตกค้างและที่ขอเปิดเพิ่ม)
ข้อควรรู้ก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1-2561
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาที่ขอเปิด(ทบ.5) ภาคเรียนที่1-2561
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1-2561ของนักศึกษาทุกชั้นปี
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
แบบฟอร์มขอเปลึ่ยนแปลงผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
แบบฟอร์มการพบนักศึกษา(สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในความปกครองทุกวันพุธ)
 
 
a
a