ทะเบียนและวัดผล

รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่2-62 (เริ่มลงทะเบียนวันที่17-27ธ.ค.62)
ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษา 2562
รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่1-62
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1(ทุกคณะ)
กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่1-62(เริ่มลงทะเบียนในระบบ วันที่18-26 ก.ค.62
รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่1-62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเปิดเพิ่ม(ทบ.5)ภาคเรียนที่1-62
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่5(คณะศึกษาศาสตร์)
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่4(ทุกคณะ)
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่3(ทุกคณะ)
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่2(ทุกคณะ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนปี 61(เริ่มลงทะเบียนวันที่ 14พ.ค. ได้เวลา 14.00น.)
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 61
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย 2561
ประกาศงานทะเบียนและประมวลผล เรื่องนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่4 ให้ลงรายวิชาเพิ่มและถอน(2-61)
ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผลเรื่องนักศึกษาสาขาวิทย์สุขภาพชั้นปีที่1-3ลงวิชาเพิ่ม2-61
ประกาศงานทะเบียนและประมวลผล เรื่องการลงทะเบียนและชำระเงิน(สามารถลงได้ทุกชั้นปีแล้ว)
รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่ 2-61
รายวิชาที่เปิดสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่2-61(ลงทะเบียนวันที่18-25ธ.ค.61)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน(ทบ.5ขอเปิดรายวิชา)ภาคเรียนที่2-61
ข้อควรรู้ก่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2-61
ประกาศการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2-2561
ปฏิทินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
แบบฟอร์มขอเปลึ่ยนแปลงผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446