ทะเบียนและวัดผล

สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2-64
ลิงค์แบบฟอร์มออนไลน์ส่งหลักฐานการลงทะเบียนและหลักฐานการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2-64
ประกาศรายฃื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคต้น 2564
ปฏิทินการจัดการศึกษาประจำปี 2564
แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ
ใบแจ้งการชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ใหม่)
ประกาศการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา2563
ประกาศรายฃื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคปลาย 2563
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
แบบฟอร์มขอเปลึ่ยนแปลงผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446