ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่1-60(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1-5)มี วัน เวลา ห้องเรียน
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
รายวิชาที่เปิดเพิ่มหลังกำหนด(ทบ.1)ภาคเรีัยน1-60สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้องเท่านั้น
การส่งใบลงทะเบียนที่ชำระเงินแล้ว(ให้ส่งกับอาจารย์ที่ปรึกษา)
รายวิชาทบ.5ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่1-60
ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน ทบ.5เปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/60
กำหนดการปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560
แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
แบบฟอร์มขอเปลึ่ยนแปลงผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
แบบฟอร์มการพบนักศึกษา(สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในความปกครองทุกวันพุธ)
 
 
a
a