...กรุณาเลือกรายการหัวข้อข่าว ที่ต้องการลบออกจากระบบ...
www.ipecm.ac.th

ป้อนรหัสผ่าน :::

หัวข้อข่าว:: ปฏิทินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
หัวข้อข่าว:: รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1-2561(ชั้นปีที่ 1-5)
หัวข้อข่าว:: รายวิชาทบ5 ที่ขอเปิดสำหรับภาคเรียนที่ 1-2561(นักศึกษาตกค้างและที่ขอเปิดเพิ่ม)
หัวข้อข่าว:: ข้อควรรู้ก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1-2561
หัวข้อข่าว:: ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาที่ขอเปิด(ทบ.5) ภาคเรียนที่1-2561
หัวข้อข่าว:: กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1-2561ของนักศึกษาทุกชั้นปี
หัวข้อข่าว:: ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางสถาบันฯ
หัวข้อข่าว:: ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอสอบนอกตาราง(สำหรับผู้สอน)
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มขอเปลึ่ยนแปลงผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
หัวข้อข่าว:: แบบฟอร์มการพบนักศึกษา(สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในความปกครองทุกวันพุธ)