งานวิจัยและนวัตกรรม

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการวิจัย 2563
แบบฟอร์มขอจริยธรรม ประจำปี 2563
โครงร่างข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย
เอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่นำเสนอในวารสารระดับชาติ
แบบรายงานตวามก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน
แบบตอบรับเข้าการเข้าร่วมประชุมการเบิกจ่ายปีงบ 60
เอกสารเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1-ด.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา
รายงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 2558
ประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน
ขั้นตอนการส่งแบบฟอร์มเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันการพลศึกษา
แบบเสนอแผนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการความร่วมมือ ไทย-จีน
คู่มือการใช้เว็บไซด์ระะบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
เสวนาวิชาการครั้งที่ 9
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446