งานวิจัยและนวัตกรรม

คิวอาร์โค้ดและลิงค์สำหรับงานวิจัยและนวัตกรรม
Research report foแบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยของวิทยาเขต
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446