เอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่นำเสนอในวารสารระดับชาติ
แบบรายงานตวามก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน
แบบตอบรับเข้าการเข้าร่วมประชุมการเบิกจ่ายปีงบ 60
เอกสารเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1-ด.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา
รายงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 2558
ประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน
ขั้นตอนการส่งแบบฟอร์มเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันการพลศึกษา
แบบเสนอแผนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการความร่วมมือ ไทย-จีน
คู่มือการใช้เว็บไซด์ระะบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
เสวนาวิชาการครั้งที่ 9
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3
 
 
a
a