งานพัฒนาระบบข้าราชการ

4.สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
3.รายงานผลการบริหารความเสี่ยง-ปี-63
2.ประกาศนโยบายความเสี่ยง-63
1.ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่
 
a
a
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5321-3269 ,0-5322-3270 โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446